Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är landstingens och regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och klinisk uppföljning.

Rekommendationerna tas fram och förvaltas av tvärprofessionella ämnesgrupper i landets sex sjukvårdsregioner. De är anpassade för att stödja patientmötet och kompletteras successivt med landstingens specifika tillägg för exempelvis vårdnivå, remissrutiner och läkemedelsval.

Syftet med kunskapsstödet är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det övergripande målet är säker och jämlik vård i hela landet.

Rekommendationerna gäller gruppnivå. De är inte bindande. Varje enskild vårdgivare ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna utifrån enskild patient och situation.

Hjälp oss sprida Nationellt kliniskt kunskapsstöd

För att de kvalitetssäkrade rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska användas i så många patientmöten som möjligt är innehållet tillgängligt som öppen data. Den som vill kan därmed fritt hämta och integrera visning av hela eller delar av innehållet via egna applikationer, IT-system eller kommunikationskanaler.

Innehållet är fritt att hämta och använda enligt villkoren nedan.

Så använder du kunskapsstödets API

https://api.oppendata.inera.se finns möjlighet att prova tjänsterna.

Informationsmängden behöver lagras lokalt och kontinuerligt uppdateras via tjänsterna i API:et.

Tjänsterna i API:et utgår från ett dokumentbaserat synsätt. Detta betyder att dokument är den minsta byggstenen som kan hämtas via tjänsterna. Ett dokument består av mindre delar men dessa delar kan endast hämtas i kontexten av ett dokument. Ett dokument kan också innehålla tillägg. Informationens struktur beskrivs i informationsspecifikationen nedan.

Tillgängliga tjänster

API:et består av fem tjänster, dessa beskrivs kort nedan. API:et finns också dokumenterat med Swagger, se länken : [https://api.oppendata.inera.se/#/NKK]

  • [../publications/documents] - listar samtliga publicerade dokument och metadata. Informationen kan användas för att få en överblick över mängden publicerade dokument och för att avgöra om ett enskilt dokument har uppdaterats.

  • [../publications/organizations] - listar organisationer som äger dokument och tillägg till dokument.

API:et erbjuder några olika varianter för att hämta dokument. Ett dokument levereras med samtliga publicerade tillägg.

  • [../documents] - hämtar en lista med samtliga publicerade dokument

  • [../documents] - hämtar en lista med angivna dokument

  • [../documents/{id}] - hämtar ett dokument med angivet id.

Mer om Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Innehållet i kunskapsstödet är också tillgängligt via en betaversion av en nationell visningsyta på webben – http://beta.nationelltklinisktkunskapsstod.se.

Mer information om utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd finns på SKL:s webbplats. https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Januari 29, 2020, 01:10 (CET)
Skapad September 4, 2017, 10:29 (CEST)